Přeskočit navigaci

Nakupte u nás v listopadu a podpořte tak nadaci Taťány Kuchařové - Krása pomoci. ❤️ Zjistit více informací.

Reklamační řád

Jakákoli reklamace se řídí podle níže uvedeného reklamačního řádu. Pro reklamaci si vytiskněte tento reklamační formulář. V případě dodatečných dotazů pište na náš email info@danfil.cz nebo volejte na číslo +420 485 110 116.

 • Reklamační řád společnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o.

  • 1.1. Reklamaci uplatňuje kupující v sídle prodávajícího na adrese: Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12, a to buď osobně, nebo zboží na tuto adresu zašle či doručí jiným způsobem. Při přepravě by mělo být zboží zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "REKLAMAČNÍM ŘÁDEM" internetového obchodu danfil.cz a právním řádem platným v ČR. "Reklamační řád" internetového obchodu danfil.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
  • 1.2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vad.
  • 1.3. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
  • 1.4. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
  • 1.5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů.
  • 1.6. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.
  • 1.7. Reklamaci včetně odstranění vad prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak. O vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího na emailovou adresu, nebo telefonicky.
  • 1.8. Prodávající vydá kupujícímu o způsobu vyřízení reklamace písemné potvrzení, ve kterém bude uveden popis vady, způsob odstranění, doba trvání reklamace, popř. důvody zamítnutí reklamace.
  • 1.9. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
  • 1.10. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
  • Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2017.
 • Obchodní společnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o. se sídlem:
  Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12
  Identifikační číslo: 272 77 844
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22160 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese danfil.cz.

Jsme držiteli následujících certifikátů

Naše platební metody

Chat